середа, 20 квітня 2022 р.

 ПОСАДОВІ  ОБОВ'ЯЗКИ   КЛАСНОГО  КЕРІВНИКА

Організовує: 

• роботу по формуванню колективу класу;                                                                                                                                   • створення сприятливих умов для індивідуального розвитку і формування особистості учнів;                                      • життя колективу класу відповідно до вікових особливостей та інтересів учнів і вимог суспільства;                               • пропаганду здорового способу життя; проводить фізкультурно-масові, спортивні та інші заходи, які сприяють зміцненню здоров’я учнів у класі;                                                                                                                                              • допомогу учням у навчальній діяльності, з’ясовує причини успішності, забезпечує їх усунення;                                      • вивчення учнями правил охорони праці, правил вуличного руху, поведінки в побуті, на воді тощо;                                    • умови для розвитку обдарованих дітей, вивчає особистість кожного учня в класі, його нахили, інтереси;                           • учнів на проведення робочих загальношкільних лінійок;                                                                                                    • харчування учнів у шкільній їдальні;                                                                                                                                             • чергування учнів класу по школі та у шкільній їдальні згідно графіка;                                                                                • екскурсії до шкільного музею, роботу по збору матеріалів для поповнення експонатами шкільних музеїв. 

Сприяє: 

• розвитку в учнів навичок спілкування, допомагає учням вирішувати проблеми, які виникають у спілкуванні з товаришами, вчителями, батьками; 

• здобуттю додаткової освіти учнями через систему гуртків, клубів, секцій, об’єднань, які організовуються в школі, закладах позашкільної освіти за місцем проживання; 

• самовихованню і саморозвитку особистості учня, вносить необхідні корективи в систему його виховання; 

• створенню сприятливих мікро середовища і морально-психологічного клімату для кожного в класі; 

• покращенню умов здійснення навчального процесу, а також доводить до відома завідувача кабінету, дирекції школи інформацію про всі недоліки в забезпеченні освітнього процесу, які знижують працездатність учнів, негативно впливають на їхнє здоров’я. 

• підвищенню своєї професійної кваліфікації; 

• оформленню класного куточка, веденню літопису класу, роботі учнів у шкільній дитячій організації; 

Здійснює: 

• інструктаж учнів з безпеки життєдіяльності під час виховних заходів з обов’язковою реєстрацією в класному журналі чи журналі реєстрації інструктажів: 

• відповідальність за життя і здоров’я учнів класу під час заходів які він проводить, а також за дотримання їхніх прав і свобод відповідно до законодавства України. 

• постійний контракт з батьками учнів (особами, які їх замінюють); 

• дотримання правил безпеки життєдіяльності під час здійснення навчального процесу та проведення виховних заходів; 

• оперативне інформування адміністрації школи про кожен нещасний випадок, вживає заходів щодо надання першої долікарської допомоги; 

• планування виховної роботи в класі; 

• ведення у встановленому порядку документацію класу, контролює заповнення учнями щоденників і виставлення в них оцінок, заповнення та контроль ведення вчителями-предметниками класного журналу, систематичне ведення особових справ учнів; 

• періодичне медичне обстеження; 

• дотримання етичних норм поведінки, які відповідають громадському статусу педагога; 

• роботу по профілактиці правопорушень серед учнів класу; 

• роботу по вивченню листка здоров’я кожного учня і оформити відповідну сторінку класного журналу; 

• ведення журналу обліку індивідуальної роботи з учнями, схильними до правопорушень, з учнями з неблагонадійних сімей та з дітьми, що потребують особливої педагогічної уваги; 

• зв’язок з вчителем, що працював з класом у початковій ланці та з вчителями-предметниками з метою з’ясування: ступеня працездатності учня, ступеня пізнавальної діяльності, інтелектуальних можливостей школярів, дітей, що вимагають особливої педагогічної уваги; 

• допомогу вчителям-предметникам в навчанні і вихованні учнів класу; 

• постійний контроль за пропусками занять учнями, облік в шкільних журналах, класних щоденниках, у журналі обліку відвідування школи, активно реагувати на пропуски занять учнями без поважних причин; 

• систематичний конроль за відвідуванням та зовнішнім виглядом учнів; 

• анкетування учнів з метою вивчення їх інтересів, здібностей, побажань.проводити колективні творчі справи (для організації і планування виховної роботи ); 

• онайомлення з читацькими формулярами учнів з метою вивчення їх читацьких інтересів; 

• для учнів класу екскурсії, зустрічі з цікавими людьми, свята, конкурси; 

• проведення батьківських зборів, лекторіїв для батьків згідно плану роботи школи; 

• належний санітарний стан класного приміщення та збереження обладнання і меблів. 

Бере участь: 

• у роботі педагогічної ради школи; 

• у діяльності методичних об’єднань та інших формах методичної роботи. 

Має право на: 

• участь в управлінні школою в порядку, визначеному Статутом школи; 

• захист професійної честі й гідності; 

• ознайомлення зі скаргами та іншими документами, які містять оцінку його роботи, надання відповідних пояснень; 

• захист своїх інтересів самостійно і/чи чи тез представника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного чи службового розслідування, пов’язаного з порушенням педагогом норм професійної етики; 

• конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за винятком випадків, передбачених законом; 

• вільний вибір і використання методик навчання й виховання, навчальних посібників і матеріалів, підручників; 

• регулярне підвищення своєї кваліфікації; 

• надання учням під час занять і перерв обов’язкових для виконання розпоряджень, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягнення учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках і в порядку, встановлених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку; 

• проходження атестації на добровільній основі на відповідну кваліфікаційну категорію; 

• внесення пропозицій до адміністрації, педагогічної ради про моральне та матеріальне заохочення учнів та їх соціальний захист; 

Забезпечує: 

• своєчасне складання встановленої звітної документації; 

• звязки учнів із іншими закладами позашкільної освіти дітей, іншими організаціями для спільної діяльності з питань розвитку учнів; 

• своєчасне подання директору школи звіту про свою роботу. 

Погоджує: 

• свою роботу з директором школи та заступником директора школи з виховної роботи.


Немає коментарів:

Дописати коментар