вівторок, 19 квітня 2022 р.

 Конституція —

основа моєї держави

М ета: розповісти учням про історію створення Конституції України,

основні її засади; виховувати почуття патріотизму до своєї

держави.

О бладнання: аудіозапис музики та пісні «Україна» (слова та муз. Тараса

Петриненка), портрети Ярослава Мудрого, Пилипа Орлика

та Михайла Грушевського, державна символіка, «Конституція

України».

Дійові особи

В е ду ч а

Уч н і - ч и т ц і (вісім осіб)

П і се н н и й г у рт у ч н і в

Виховний захід відбувається в шкільній бібліотеці.

Приміщення прикрашене жовтими та блакитними

повітряними кульками і стрічками, державною символікою.

Угорі, на видному місці, прилаштовано портрети Ярослава

Мудрого, Пилипа Орлика та Михайла Грушевського,

під ними — яскравий плакат із назвою заходу.

Звучить лагідна музика. Наперед виходять

у ч е н ь - ч и т е ц ь і в е д у ч а.

1- й у ч е н ь

Україно, в паростках надій,

Із широкою, як степ, душею,

В думі сивій, волі молодій —

Переймаюсь долею своєю.

В е д у ч а. Добрий день, друзі. Сьогодні ми поговоримо з ва-

ми про Конституцію. Відомо, що кожна держава, окрім своїх

символів (гімну, прапора та герба), має ще й Конституцію. Цей

документ є першорядним і найважливішим.

А що, на вашу думку, може означати слово «конституція

»?

17

Учні відповідають на запитання, дають свої варіанти

значення слова.

Слово «конституція» в перекладі з латинської мови озна-

чає «устрій», «установлення». Згодом цим словом став нази-

ватися звід основних законів держав.

Давайте ще поміркуємо. Як ви гадаєте, чому для держави

так важливо мати свою Конституцію?

Учні відповідають: «Конституція визначає головний

порядок у державі та права її громадян».

В е д у ч а. Так, наш світ підкоряється певним законам: є за-

кони природи, які упорядковують життя на Землі, є закони

Божі — закони найвищої моралі, що допомагають нам відокремлювати

добро від зла. А є державні закони — правила

існування в суспільстві, яких мають обов’язково дотримува-

тися всі громадяни тієї чи іншої країни.

Як ви вважаєте, чи могла б людина обійтися без цих за-

конів? Яке б було її життя?

Учні висловлюють свої думки щодо запитання. В е д у ч а

доповнює й узагальнює відповіді.

Важко жити, працювати, творити в хаосі, безладді, керу-

ючись лише одним правилом: що хочу — те й роблю. І то-

му ще з давніх часів люди почали упорядковувати своє жит-

тя. Спочатку, мабуть, це були просто загальні домовленості,

але згодом вони стали непорушними правилами. А найваж-

ливіші з правил стали законами й увійшли до окремого зводу,

що потім отримав назву конституція.

Кожна держава має свою конституцію і вважає її найцін-

нішим документом. У цьому документі закладено основу держави

— її суспільні й національні цінності, життєво важливі

права та свободи громадян. Конституція — це гордість країни,

день її прийняття вважається великим святом.

Скажіть, що вам відомо про Конституцію України, коли

вона була прийнята?

Учні відповідають: «Конституція України — звід

найголовніших законів нашої держави. Її було прийнято

28 червня 1996 року».

18

Путь становлення Української державності довгий і тер-

нистий. Отже, й історія нашої Конституції також тривала.

А бере вона початок ще з часів Київської Русі.

Звучить лагідна музика. Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

1- й у ч е н ь. XІ століття. Київська Русь. Часи князюван-

ня великого, могутнього Ярослава Мудрого. Ним було скла-

дено «Руську правду» — перший державний документ, який

визначав

права всіх верств суспільства у князівстві. Нині ві-

домо близько 106 списків цього документа, зроблених протя-

гом XIII—XVII століть.

2 - й у ч е н ь. Протягом XIII—XVII століть у містах Украї-

ни, Білорусі запроваджується Маґдебурське право. На його

основі в містах почали створюватися органи місцевого вря-

дування — магістрат. Громадяни звільнювалися від феодаль-

них повинностей, і суспільне життя міста відтепер визначала

громада.

Застосування Маґдебурського права в Україні було при-

пинено Катериною II в 1786 році. Але в Києві воно діяло аж

до 1835 року.

3 - й у ч е н ь. У 1710 році відомий український гетьман

Пилип Орлик склав першу демократичну Конституцію, пов-

на назва якої була такою: «Пакти і конституції законів і воль-

ностей Війська запорозького». Цей документ уперше встанов-

лював державний суверенітет України й визначав її кордони.

4 - й у ч е н ь. 29 січня 1918 року в IV універсалі Української

Центральної Ради було проголошено створення Української

Народної Республіки.

29 квітня того ж року на сесії Центральної Ради було за-

тверджено Конституцію Української Народної Республіки.

Автором її став Михайло Грушевський.

В е д у ч а. За часів існування Радянського Союзу було при-

йнято чотири конституції, що поширювалися і на Українську

Радянську Соціалістичну Республіку (УРСР).

19

А 24 серпня 1991 року Україна заявила світовій спільноті

про себе як про незалежну й вільну державу. З того дня наша

країна почала свою розбудову.

5 - й у ч е н ь. З 20 вересня 1994 року Верховною Радою

України

було створено Конституційну комісію, яка розроб-

ляла нову Конституцію нашої молодої держави. І 28 червня

1996 року Верховна Рада прийняла Конституцію України.

В е д у ч а. Ось таким довгим, складним і тернистим був

шлях створення Конституції України. Які ж державні й осо-

бистісні цінності вона проголошує?

Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

6 - й у ч е н ь. У Конституції нашої держави записано (чи-

тає витяги статей Конституції України):

Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна,

правова держава.

Державними символами України є Державний Прапор Ук-

раїни, Державний Герб України і Державний Гімн України.

Державною мовою в Україні є українська мова.

В Україні визнається і діє принцип верховенства права.

Земля є основним національним багатством, що перебуває

під особливою охороною держави.

Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторкан-

ність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною

цінністю.

7- й у ч е н ь. Конституція України проголошує такі права

громадян (читає витяги статей Конституції України):

Кожна людина має невід’ємне право на життя.

Кожен має право на повагу до його гідності.

Кожна людина має право на свободу та особисту недотор-

канність.

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на

вільне вираження своїх поглядів і переконань.

Кожен має право на свободу світогляду і віросповідання.

Громадяни мають рівні конституційні права і свободи та

є рівними перед законом.

20

Громадяни мають право брати участь в управлінні держав-

ними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах,

вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та

органів місцевого самоврядування.

Кожен має право на освіту.

Держава створює умови для ефективного і доступного для

всіх громадян медичного обслуговування.

8 - й у ч е н ь. Згідно з Конституцією України кожен грома-

дянин нашої держави має такі обов’язки:

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності

України, шанування її державних символів.

Кожен зобов’язаний не заподіювати шкоду природі, куль-

турній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки.

Кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку

і розмірах, встановлених законом.

Кожен зобов’язаний неухильно додержуватися Конститу-

ції України та законів України, не посягати на права і свобо-

ди, честь і гідність інших людей.

В е д у ч а. «Ніхто нам не збудує держави, коли ми самі її собі

не збудуємо, і ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією

не схочемо бути». Ці слова належать видатному українсько-

му мислителю двадцятого століття В’ячеславу Липинському,

людині, яка присвятила все своє життя розбудові української

державності. І сьогодні мені б хотілося звернутися цими сло-

вами до вас, друзі. Ви — громадяни України, вам належить її

майбутнє. Саме вам утілювати в життя мрії і сподівання по-

передніх поколінь. Можливо, хтось із вас також стане творцем

Конституції України — додасть нову важливу статтю до цього

головного документа країни.

Наперед виходять у ч н і - ч и т ц і.

2 - й у ч е н ь

Розквітай, прекрасна Україно,

Рідна земле, матінко моя.

Хай лунає мова солов’їна,

Пісня неповторная твоя.

21

Хай смереки, ясені, тополі,

Квіти, луки, трави і сади

Шепчуть вірші щедрі, добрі, вольні,

Чисті, із джерельної води.

3 - й у ч е н ь

Нам би вічно милуватись нею,

А лихі дороги обминуть,—

Дай напитись серцем і душею

І піти з тобою в мрійну путь.

4 - й у ч е н ь

Розквітай, прекрасна Україно,

Хай лунає мова солов’їна,

Пісня неповторная твоя.

Рідна земле, матінко моя!

5 - й у ч е н ь

Велична i свята, моя ти Україно,

Лише тобi карать нас i судить.

Нам берегти тебе, Соборну i єдину,

I нам твою iсторiю творить.

6 - й у ч е н ь

У згусток, спресований мудро i чисто,

Вiн змiстом став наших i дiянь, i мрiй.

Основа життя i мого, i Вiтчизни.

I доля моя — мiй Закон Основний.

7- й у ч е н ь

Закон життя я схвалюю в трудi.

Вiн в нашiм хлiбi, в пiснi та у словi.

Законом цим зростають молодi,

Законом цим красуються будови.

Звучить музика. Наперед виходить п і с е н н и й г у р т,

виконує пісню «Україна».

22

Г у рт у ч н і в (разом)

Дороги іншої не треба,

Поки зорить Чумацький Шлях.

Я йду від Тебе і до Тебе

По золотих Твоїх стежках.

Приспів:

Україно! Україно!

Після далечі доріг

Вірне серце Твого сина

Я кладу Тобі до ніг.

Мені не можна не любити,

Тобі не можна не цвісти.

Лиш доти варто в світі жити,

Поки живеш і квітнеш Ти.

Приспів.

Бо ми кохаєм до нестями

І ще не скоро наш кінець.

Ще, може, нашими серцями

Розпалим тисячі сердець.

Приспів.

Ще свічка наша не згоріла.

Ще наша молодість при нас.

А те, чи варте наше діло,

То скажуть люди, скаже час.

Приспів.

Виховний захід закінчується.

Немає коментарів:

Дописати коментар