понеділок, 18 квітня 2022 р.

 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

№ 1/3952 від 07 квітня 2022 року

Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської
міської військових адміністрацій

Керівникам навчально-методичних
(науково-методичних) центрів
(кабінетів) професійно-технічної освіти

Про закінчення навчального
року в закладах професійної
(професійно-технічної) освіти

Шановні колеги!

Пунктом 1 Указу Президента України від 24 лютого № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» (надалі – Указ), затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102, введено в Україні із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб воєнний стан. При цьому, Законом України від 15 березня 2022 р. № 2119 затверджено Указ Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 14 березня № 133, яким з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року воєнний стан в Україні продовжено строком на 30 діб.

Відповідно до частини другої статті 9 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Кабінет Міністрів України, інші органи державної влади, військове командування, військові адміністрації, органи місцевого самоврядування здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та іншими законами України.

На підставі Закону України «Про освіту» та з урахуванням власних повноважень пов'язаних з формуванням та реалізацією політики у сфері освіти, Міністерство освіти і науки України наголошує на необхідності забезпечення безпеки учнів, а також реалізації їх прав на освіту, зокрема й шляхом організації роботи закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі – П(ПТ)О) залежно від ситуації в регіоні: тимчасове призупинення освітнього процесу, організація освітнього процесу за дистанційною або змішаною формами навчання.

Звертаємо увагу, що Міністерство освіти і науки України листом від 07.03.2022 № 1/3377-22 надавало рекомендації щодо організації освітнього процесу в закладах П(ПТ)О) в умовах правового режиму воєнного стану.

Разом з тим, акцентуємо увагу на окремих питаннях організації освітнього процесу та закінчення навчального року:

1. Відповідно до підпункту 3.3.1 пункту 3.3 Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.05.2006 № 419, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 червня 2006 р. за № 711/12585, заклади П(ПТ)О самостійно обирають форми та методи організації навчально-виробничого процесу, а педагогічні працівники самостійно, з урахуванням основ педагогіки, визначають засоби і методи навчання та виховання учнів.

Основними формами теоретичної підготовки, у тому числі, є індивідуальні заняття здобувачів освіти, консультації; виконання здобувачами індивідуальних завдань (реферат, розрахункова робота, курсовий проект, проміжна поетапна та випускна кваліфікаційна робота, дипломний проект).

Виконання теоретичної частини освітньої програми можна організовувати з використанням технологій дистанційного навчання.

Крім того, пропонуємо організувати самостійну навчальну діяльність здобувачів освіти, надаючи їм консультації з використання технологій дистанційного навчання тощо (без врахування показників з кількістю днів).

2. Для проведення практичної частини (виробничого навчання та виробничої практики) необхідно задіяти навчально-практичні центри, навчальні майстерні, лабораторії, полігони закладів П(ПТ)О.

Практичну частину підготовки здобувачів освіти, яку неможливо виконати, рекомендуємо перенести на період після закінчення воєнного стану.

Для здобувачів освіти першого-другого курсу у разі неможливості проходження виробничої практики необхідно внести зміни до робочих навчальних планів та забезпечити протягом поточного навчального року теоретичну підготовку, передбачену наступними курсами підготовки. Години практичного навчання можливо перенести на наступний навчальний рік.

Для здобувачів освіти випускних груп рекомендуємо:

  • внести корегування до змісту поурочно-тематичних планів, переліків навчально-виробничих робіт, навчальних програм шляхом їх ущільнення у межах до 50 відсотків їхнього змісту та визначеної кількості годин;
  • здійснити оцінювання результатів виробничої практики із врахуванням результатів виробничого навчання та проміжного оцінювання роботодавцями рівня кваліфікації випускників закладів П(ПТ)О;
  • зарахувати проходження виробничої практики (результати навчання), здобуті шляхом неформальної освіти у разі працевлаштування здобувачів освіти на підприємстві (установі, організації), у тому числи і за кордоном, що має бути підтверджено відповідним листом керівника цього підприємства (установи, організації);
  • під час державної кваліфікаційної атестації здобувачів освіти атестувати за досягнутим рівнем кваліфікації. Державну кваліфікаційну атестацію можливо проводити з використання технологій дистанційного навчання.

3. Під час підготовки кваліфікованих робітників за професією «Водій автотранспортних засобів» просимо керуватися рекомендаціями, надісланими листом МОН від 03.04.2022 р. № 1/3853-22.

4. Онлайн підручники та онлайн курси розміщені на сайті МОН за посиланням.

5. Щодо використання матеріально-технічної бази навчально-практичних центрів, створених на базі закладів П(ПТ)О, і які є структурним підрозділом закладу П(ПТ)О. Відповідно до статті 25 Закону України «Про професійну (професійно-технічну) освіту» «професійно-практична підготовка здобувачів освіти здійснюється у тісному поєднанні з виготовленням корисної продукції, наданням послуг, що оплачуються згідно з законодавством». Тому, в умовах правового режиму воєнного стану, коли окремі підприємства (установи, організації) частково чи повністю припинили свою діяльність, можливо під час організації виробничої практики здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти, максимально використовувати можливості створених навчально-практичних центрів, зокрема і для забезпечення країни необхідними товарами, послугами, сільськогосподарською продукцією.

6. Верховна Рада України 24 березня 2022 року ухвалила Закон України № 2157-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України в сфері освіти», яким скасовується державна підсумкова атестація та зовнішнє незалежне оцінювання, а у відповідній графі додатку до документа про освіту робиться запис «звільнений(а)».

Відповідно до Порядку замовлення документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 10.12.2003 № 811 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України 13.08.2007 № 737), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 16 лютого 2004 р. за № 201/8800, замовлення на виготовлення документів про повну загальну середню освіту необхідно подати за два місяці до дати вручення відповідних документів.

7. Про практику застосування трудового законодавства у галузі освіти і науки під час дії правового режиму воєнного стану Міністерством освіти і науки України надавались роз’яснення листами від 07.03.2022 №1/3378-22 та від 15.03.2022 №1/3453-22.

8. Щодо атестації закладів освіти, то Акредитаційною комісією Міністерства освіти і науки України прийнято рішення про продовження терміну дії свідоцтв про атестацію закладів освіти до 1 липня року, наступного за припиненням або скасуванням воєнного стану в Україні (наказ МОН від 19.03.2022 № 263 «Про затвердження рішення Акредитаційної комісії від 18 березня 2022 року (протокол № 144)»). Наголошуємо, що термін дії свідоцтв про атестацію продовжується лише тим закладам П(ПТ)О, у яких станом на 24 лютого 2022 року вони були чинними.

З повагою
Заступник Міністра                                  Олександр Костюченко

Немає коментарів:

Дописати коментар