вівторок, 17 травня 2016 р.


На допомогу керівникам закладів освіти, завідувачам навчальних кабінетів, керівникам шкільних МО, кафедр
Кабінет — це навчальний підрозділ середнього загальноосвітнього навчального закладу, оснащений наочними посібниками, навчальним обладнанням, меблями і пристроями, що стосуються конкретного навчального предмета. В ньому проводяться уроки, гурткові, позакласні і факультативні заняття, вихов­на робота з учнями, систематичне підвищення нау­кової, педагогічної, психологічної та методичної ква­ліфікації вчителів. Кабінет має бути просторим, ком­фортним для учня і вчителя.
Навчально-пізнавальна робота з предмета здійснюється за допомогою комплексного викорис­тання технічних засобів навчання, проведення прак­тичних робіт, організації роботи з підручниками, документами, довідниками, дидактичним матеріа­лом.
Вся робота кабінету проводиться в тісному зв'язку з іншими навчальними кабінетами і сприяє реалі­зації науково-методичної проблеми навчального закладу.
Зміст роботи кабінету визначається навчальни­ми програмами, підручниками, програмами факуль­тативних занять та планами позакласної роботи.
Основними завданнями на­вчального кабінету є:
§  надання науково-методичної допомоги вчителям в удосконален­ні навчально-виховної роботи;
§  забезпечення використання вчителем сучасних педагогічних засобів навчання;
§  узагальнення та розповсю­дження досвіду кращих учителів;
§  організація позакласної ро­боти з учнями.

Наявність добре обладнаного навчального кабінету сприяє за­безпеченню високого рівня ви­кладання навчальної дисципліни, - підвищенню ефективності праці, підвищенню рівня навчальних до­сягнень і прищепленню інтересів учнів до навчального предмета.